www.dzielobiblijnepoznan.pl

Lectio Divina

Pierwszy opis

Pierwszy dokładny opis Lectio Divina w Kościele zachodnim dał nam w XII w. francuski mnich Guigo II, Kartuz. W swoim dziele „Scala Claustralium”, czyli „Drabina Mnichów”, opisał cztery etapy Lectio Divina jako wspinanie się po drabinie, które prowadzi do coraz bliższej relacji z Panem Bogiem. Inspiracją była dla niego opisana w Księdze Rodzaju wizja Jakuba, który widział aniołów wstępujących i zstępujących po drabinie do Nieba, zanoszących ludzkie modlitwy do Pana Boga. Tak samo jak ojcowie Kościoła, Guigo II podkreślał, że poznajemy Pana Jezusa, poznając Pismo Święte. Mówił do Niego: „Gdy łamiesz dla mnie chleb Pisma Świętego, to w łamaniu chleba dajesz mi się poznać. A im bardziej Cię poznaję, tym bardziej pragnę Cię poznać, już nie „w łupinie” litery, lecz w doświadczalnym odczuciu (Scala Claustralium).

Etapy Lectio Divina

Lectio

Czytanie

Meditatio

Medytacja

Oratio

Modlitwa

Contemplatio

Kontemplacja

Zażyłość ze Słowem

Schemat: Lectio — Meditatio — Oratio — Contemplatio jest modlitewnym czytaniem Pisma Świętego, mającym prowadzić nie tylko do intelektualnego rozumienia przesłania biblijnego, lecz przede wszystkim do zażyłości ze Słowem i oświetlania przez Nie dróg codziennego życia człowieka.

Umiłowanie Słowa

Od osoby, która pragnie kroczyć drogą Lectio Divina, oczekuje się fundamentalnego wyboru: postawienia Słowa Bożego w centrum własnego życia, umiłowania go ponad wszystko, słuchania i przyjmowania Słowa Bożego całym sobą: umysłem, sercem i wolą. Umiłowanie i przyjmowanie Słowa domaga się jednak konkretnej postawy ascezy: świadomie ofiarowanego czasu dla słuchania Bożego Słowa, wychodzenia z Nim na pustynię, trwania w Słowie, strzeżenia Go we własnym sercu i modlenia się Nim. Tak przeżywane Słowo Boże ma wpływ na odpowiedzialne przeżywanie codziennego życia i związanych z nim spraw. Słowo Boże postawione w centrum codzienności porządkuje ją i oczyszcza z chaosu, z niepokoju i z egoistycznych dążeń. Staje się punktem odniesienia w rozeznawaniu codziennych wyborów. Uczy szukania woli Bożej i odpowiadania na nią. Wychowuje do kontemplacji pośród codzienności.

Płodność Słowa

Słowo Boga zdolne jest dotrzeć do najgłębszych i zakrytych zakamarków serca, osądzić jego pragnienia i myśli. Lectio Divina prowadzi do szczególnego doświadczenia płodności Bożego Słowa, które rodzi w człowieku nowe życie, oczyszcza i uzdrawia go, które zbawia człowieka “tu i teraz”, które zdolne jest wcielić się w każdą, nawet najbardziej zranioną historię ludzkiego życia, uzdrowić ją i uczynić świętą. Szczególną patronką i wzorem dla idących rekolekcyjną drogą jest Maryja, która słucha Słowa, zachowuje Je i strzeże, konfrontuje z własnym życiem i rodzi Słowo.

Zjednoczenie

Wierne kroczenie drogą Lectio Divina pomaga zgłębić Słowo Boże, aż do całkowitego zjednoczenia się z Ojcem w Jezusie Chrystusie – Słowie Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem.

Scroll to Top