www.dzielobiblijnepoznan.pl

Słowo greckie

Piękno i znaczenie słów języka greckiego w dialekcie koine, poznawane z dnia na dzień prowadzi do zbliżenia się do oryginalnego brzmienia tekstu Nowego Testamentu. Wiele słów z tego języka funkcjonuje w języku polskim, szczególnie w obszarach naukowych. Matematyka, fizyka używa greckie litery, gdy wprowadza swój sformalizowany język równań. Niech to spotkanie z językiem Nowego Testamentu, czy Septuaginty, wzmocni pragnienie poznawania, odkrywania głębi Słowa Bożego niesionego przez wielką tradycję starożytnego języka.

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.
En arche en ho logos, kai ho logos en pros ton Theon, kai Theos en ho logos. (J 1,1)

Trzy razy św. Jan w pierwszym wersecie Ewangelii przywołuje słowo “Słowo”. Wypowiadane w sercu, w ciszy, z miłością, otwiera serce na spotkanie z Żywym Słowem — Jezusem Chrystusem, Synem Bożym.

Brat (Mt 23,8)

Ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε ῥαββί· εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ διδάσκαλος, πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί…

Czytaj więcej
Scroll to Top